Privacy Policy


Privacy policy bij RentaRolla


RentaRolla hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens.
RentaRolla houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als RentaRolla zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RentaRolla
Milieuparkweg 2
6136 KP SITTARD
T. 088 – 75 80 883
E. klantenservice@rentarolla.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door RentaRolla verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van huurovereenkomsten;
 • Het aangaan van leaseovereenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Mailadres;
 • Bankrekeninggegevens of creditcardgegevens;
 • Rijbewijsgegevens;
 • Paspoort of ID-kaart gegevens;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Autoverzekeringen;
 • Pech / hulpverlening;
 • Backoffice voor leaseadministratie en wagenparkbeheer;
 • Onderhoud en reparaties;
 • Bandenservice;
 • Schadeherstel;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
RentaRolla bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Onze medewerkers hebben allen een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw gegevens;
 • Uw gegevens zijn digitaal opgeslagen op een goed beveiligde locatie. Papieren overeenkomsten worden na terugkomst vernietigd;
 • Uw rijbewijs en/of paspoortgegevens ontvangen wij bij voorkeur d.m.v. de “kopie-ID” app. Zo zijn papieren kopieën overbodig en zijn uw documentgegevens onbruikbaar voor criminelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze service hierop kunnen optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om websitegebruik bij te houden, om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen en andere diensten aan te bieden, gerelateerd aan website- en internetgebruik.

Rijbewijs en paspoort veilig overdragen


Om te voorkomen dat er ongewenst dingen gebeuren met uw gegevens verzoeken wij u gebruik te maken van de "Kopie ID" app van de Rijksoverheid. Daarmee zijn papieren kopieen overbodig en verkort het de wachttijd bij het afhalen van uw huurauto.

Uw documenten zijn ook gemerkt en u kunt uw BSN nummer onzichtbaar maken.  Klik op de onderstaande link voor de uitleg van de overheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs